roku.

  
Śmiłowice herb

AKTUALNOŚCI


3 kwietnia 2021

Życzenia Wielkanocne

wielkanoc_2021_soltys (44 kB)
Sołtys Sołectwa Śmiłowice
Józef Świerczyna


29 marca 2021

Protokół z posiedzenia Rady Sołeckiej w Śmiłowicach
- 26 marca 2021 r.

20210326_protokol_3_01 (114 kB) 20210326_protokol_3_02 (165 kB) 20210326_protokol_3_03 (45 kB) 20210326_reta1 (126 kB) 20210326_reta2 (89 kB)
Sołtys Sołectwa Śmiłowice
Józef Świerczyna


26 marca 2021

Reta Śmiłowicka - plany zagospodarowania cd
zebranie Rady Sołeckiej

20210326_reta (142 kB)
Sołtys Sołectwa Śmiłowice
Józef Świerczyna


23 marca 2021

Reta Śmiłowicka - plany zagospodarowania cd

20210323_reta1 (137 kB) 20210323_reta2 (189 kB)
Sołtys Sołectwa Śmiłowice
Józef Świerczyna


23 marca 2021

Protokół ze zdalnie - korespondencyjnego sprawozdawczego zebrania wiejskiego za 2020 rok

20210323_protokol (135 kB)
Sołtys Sołectwa Śmiłowice
Józef Świerczyna


17 marca 2021

Reta Śmiłowicka - plany zagospodarowania cd

20210317_reta1 (120 kB) 20210317_reta2 (159 kB)
Sołtys Sołectwa Śmiłowice
Józef Świerczyna


9 marca 2021

Posłowie tez czasami pamietają o sołtysach!

2021_zyczenia_soltysowi (75 kB)
Sołtys Sołectwa Śmiłowice
Józef Świerczyna


2 marca 2021

Protokół z posiedzenia Rady Sołeckiej w Śmiłowicach
- 26 lutego 2021 r.

20210302_protokol_2_01 (215 kB) 20210302_protokol_2_02 (204 kB)
Sołtys Sołectwa Śmiłowice
Józef Świerczyna


1 marca 2021

Reta Śmiłowicka - plany zagospodarowania

20210301_reta1 (121 kB) 20210301_reta2 (196 kB)
Sołtys Sołectwa Śmiłowice
Józef Świerczyna


21 lutego 2021

W naszym Sołectwie mieszkańcy żyją długo!!!

Mieszkanka Sołectwa Śmiłowic Pani ANNA NOWAK 18 lutego ukończyła 100 lat życia

Delegacja Rady Sołeckiej w składzie: Pani sekretarz Alina Kalisz Dunia, radny Rady Sołeckiej Roman Kołodziej oraz Sołtys Józef Świerczyna uczestniczyła w dniu 21.02.2021 o godzinie12.00 w Dziękczynnej Mszy Świętej z okazji SETNEJ ROCZNICY URODZIN. W imieniu wszystkich MIESZKANCOW JUBILATCE PZEKAZANO ZYCZENIA, KOSZ PEŁEN SŁODYCZY ORAZ BUKIET KWIATOW życząc W TAK DOBREJ KONDYCJI następnych JUBILEUSZY.!!!

100 lat Pani Anny Nowak 100 lat Pani Anny Nowak 100 lat Pani Anny Nowak 100 lat Pani Anny Nowak
Sołtys Sołectwa Śmiłowice
Józef Świerczyna


20 lutego 2021

Spółka wodna i melioracja

To dzięki płaconym przez Państwa składkom, dotacji Gminy i z Województwa większość rowów mamy zmeliorowanych. Zachęcam do wpłacenia składki za 2021rok.Obecnie pracę wykonuje Związek Spółek Wodnych Czerwionka Leszczyny.

Sołtys Sołectwa Śmiłowice
Józef Świerczyna


17 lutego 2021

Niszczenie (wyburzanie) Schronu Bojowego Obszaru Warownego Śląsk

2021_schron (67 kB)
Autorem filmu jest:
Łowca Fantów Śląska Grupa Eksploracyjna
https://www.youtube.com/channel/UCOrnDk5IHgXfeZgQjOB0YUQ

Oświadczenie Starosty Mikołowskiego

2021_schron1 (36 kB)

W związku z przystąpieniem przez władającego nieruchomością na cele budowlane w dniu 11.02.2021r. do prac wyburzeniowych schronu przy ul. Gliwickiej w Śmiłowicach oświadczam, co następuje.

Schron przy ul. Gliwickiej w Śmiłowicach, w dniu przyjęcia zgłoszenia, nie był wpisany do rejestru zabytków. Dopiero, w godzinach wieczornych dnia 12.02.2021r., na stronie Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pojawiła się informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania do rejestru zabytków schronu bojowego będącego elementem Pododcinka "Śmiłowice" Odcinka "Mikołów" Obszaru Warownego „Śląsk". Zgodnie z obowiązującym od 9 września 2017 r. przepisem art. 10a ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami od dnia wszczęcia postępowania w sprawie wpisu zabytku do rejestru do dnia, w którym decyzja w tej sprawie stanie się ostateczna, przy zabytku, którego dotyczy postępowanie, zabrania się prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych i podejmowania innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku. Zakaz ten dotyczy także robót budowlanych objętych pozwoleniem na budowę albo zgłoszeniem, a także działań określonych w innej decyzji pozwalającej na ich prowadzenie. Należy również przypomnieć, iż przedmiotowy obiekt nie jest wskazany w „Wykazie Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 30.11.2010r.” do ujęcia w Gminnej Ewidencji Zabytków.

Właściciel nieruchomości, na terenie której znajduje się schron przy ul. Gliwickiej w Śmiłowicach zgłosił ten obiekt do rozbiórki dnia 16.11.2020 roku. Starosta, jako Organ Administracji Architektoniczno – Budowlanej zbadał przedmiotową sprawę, co zostało przedstawione w sposób szczegółowy powyżej, a nie znalazłszy możliwości ochrony niniejszego schronu przyjął zgłoszenie bez sprzeciwu, zgodnie z art. 31 ust. 2 Ustawy Prawo Budowlane. Tutaj należy wskazać, iż w dniu podjęcia niniejszego rozstrzygnięcia, schron bojowy przy ul. Gliwickiej nie był chroniony poprzez żadną z możliwych form ochrony zabytków. W świetle obowiązujących przepisów prawa, Organ Administracji Architektoniczno – Budowlanej nie mógł wydać innego rozstrzygnięcia. Starosta Mikołowski nie odpowiada za zaniedbania organów, które są predysponowane do ochrony zabytków. Art. 39 ust. 3 Ustawy Prawo Budowlane wyraźnie wskazuje, iż tylko w stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów nie wpisanych do Rejestru Zabytków, a ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje organ administracji architektoniczno – budowlanej w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Wobec sytuacji jaka zaistniała, słusznym byłoby poddanie ochronie całej linii fortyfikacji schronów bojowych w Obszarze Warownym „Śląsk” na terenie Powiatu Mikołowskiego. W tym celu Burmistrz Mikołowa mógłby przyjąć Zarządzenie o wpisie do Gminnej Ewidencji Zabytków, ujmując w nim wszystkie schrony bojowe znajdujące się w obszarze Gminy Mikołów lub Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków mógłby wszcząć postępowania w sprawie wpisów do rejestru zabytków w przypadku wszystkich, występujących w tym obszarze, tego typu obiektów. W lutym 2021 do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego został wpisany zespół fortyfikacji Obszaru Warownego „Śląsk” – Pododcinek „Wyry”, Odcinka „Mikołów”, na terenie miejscowości Wyry, w skład którego wchodzą dwa schrony bojowe. Starosta Mikołowski sugeruje, iż w tym procesie dużą rolę mogą odegrać organizacje społeczne, które w swoich statutach mają wpisane jako cel ochronę dziedzictwa kulturowego obszaru Powiatu Mikołowskiego.

Starosta Mikołowski, któremu również leży na sercu los zabytków w Powiecie Mikołowskim uważa, że bardzo dobrze się stało, iż na ten moment prace wyburzeniowe schronu przy ul. Gliwickiej zostały wstrzymane z racji obowiązujących przepisów prawa, dzięki wszczęciu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków w trybie natychmiastowym.

gmb

10 lutego 2021

No i mamy zimę!


W związku z licznymi zapytaniami informuje Mieszkańców Sołectwa Śmiłowice odnośnie odśnieżania


Zimowe obowiązki właścicieli posesji. Co musisz wiedzieć?

Właściciel nieruchomości ma obowiązek usuwania śniegu i lodu z chodnika, który położony jest wzdłuż jego nieruchomości. W przeciwnym razie grozi mu grzywna. Musi odśnieżyć i zlikwidować lód również z bramy i podwórza swojej posesji, a także usunąć sople i zwały śniegu z dachu budynku i zabudowań gospodarczych znajdujących się na jego terenie. Natomiast odgarnięty śnieg musi składować w miejscu, w którym nie powodowałby zakłóceń w ruchu pieszych i samochodów.

Takie same obowiązki ciążą na współwłaścicielach, użytkownikach wieczystych, jednostkach organizacyjnych, a także na zarządcach i innych użytkownikach nieruchomości oraz na innych podmiotach, które nią władają.

Za chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej, która służy do ruchu pieszego i jest położona bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Właściciel nieruchomości nie musi odśnieżać chodnika wówczas, gdy nie przylega on bezpośrednio do nieruchomości, lecz dzieli go od niej pas trawnika. Wtedy obowiązek usuwania z niego śniegu ciąży na gminie. Jeżeli na chodniku znajduje się przystanek komunikacyjny, płatny postój albo miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów, to wówczas obowiązek uprzątnięcia ich ciąży na firmach, które je użytkują.

Według art. 5 USTAWY z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:
4) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

20210210_zima (90 kB)
Sołtys Sołectwa Śmiłowice
Józef Świerczyna


8 lutego 2021

Zwracaliśmy się do ekspertów z GDDKiA ...

Zwracaliśmy się do ekspertów z GDDKiA o zbudowanie tych barierek ażeby oddzielały drogę DK44 od chodnika ale inżynierowie mądrzejsi od Sołtysa zabudowali oddzielając chodnik od rowu. Nie powiem ich pomysł też chroni jak na bani idzie ktoś żeby nie wpadł do rowu. Wczoraj kierowca nie wyhamował i zatrzymał się na barierce i sygnalizatorze. Na szczęście nikt nie przechodził. A gdyby była zabudowana od strony DK 44 to spełniałaby wymogi bezpieczeństwa pieszych. Muru głową nie przebijesz, były pisma do dyrekcji, informacje w prasie i co i nic, dalej oni mają rację!!!

20210208_gddkia01 (122 kB) 20210208_gddkia02 (148 kB)

Pismo tej treści zostało skierowane do GDDKiA natychmiast po zamontowaniu tych pułapek natomiast odpowiedź była negatywna. Zdaniem zarządcy drogi wszystko jest OK.

20210208_gddkia (142 kB)
Sołtys Sołectwa Śmiłowice
Józef Świerczyna


8 lutego 2021

Składka na Spółkę wodną

Zwracamy sie z apelem do mieszkańców Sołectwa o wpłacenie składki na działalność statutowa Spółki Wodnej która zostanie w całości wykorzystana na melioracje rowów sołeckich.

2021_spolka_wodna (169 kB)
Sołtys Sołectwa Śmiłowice
Józef Świerczyna


24 stycznia 2021

Protokół z posiedzenia Rady Sołeckiej w Śmiłowicach - 22 stycznia 2021r.

2021_protokol_1_01 (135 kB) 2021_protokol_1_02 (180 kB) 2021_protokol_1_03 (135 kB) 2021_protokol_1_04 (40 kB)
Sołtys Sołectwa Śmiłowice
Józef Świerczyna


14 stycznia 2021

Następna inwestycja w Sołectwie Śmiłowice oddana do użytku

W dniu 11.01.2021, dokładnie na dzień przed atakiem zimy w pięknej słonecznej pogodzie został oddany przez wykonawcę do użytku nowy parking.

Parking zlokalizowany jest przy ulicy Jesionowej za placem zabaw. Mieści bardzo wygodnie 33 samochody w tym 2 dla osób sprawnych inaczej. Jest oświetlony oraz odwodniony. Jak pogoda pozwoli to pani ogrodnik upiększy obejście oraz wysepkę na parkingu w nasadzenia zieleni oraz parking wyposażymy w kosze na śmieci. Docelowo chodnik który prowadzi z parkingu będzie miał przejście wyznaczone przez ulicę Jesionowa do chodnika przy tej ulicy. Parking przygotowany jest na pojazdy osobowe. Zachęcam mieszkańców do korzystania z parkingu i nie stawiania samochodów na poboczach zielonych szczególnie podczas uczestnictwa w ceremoniach kościelnych. Jestem wdzięczny władzom miasta oraz radnemu Remigiuszowi Kusiowi za poparcie inicjatyw Rady Sołeckiej oraz ich realizację.

Nowy parking Nowy parking Nowy parking Nowy parking Nowy parking Nowy parking Nowy parking Nowy parking Nowy parking Nowy parking Nowy parking Nowy parking Nowy parking Nowy parking Nowy parking Nowy parking

Pozdrawiam i życzę dużo zdrowia Naszym Mieszkańcom.

Sołtys Sołectwa Śmiłowice
Józef Świerczyna


ARCHIWUM

Aktualności 2020

Aktualności 2019

Aktualności 2018

Aktualności 2017

Aktualności 2016

Aktualności 2015

Aktualności 2014

Aktualności 2013booked.net

Jesteś

gościem na tej stronie
od 2 lutego 2013 r.


Reklama Reklama Reklama
Administrator strony

Copyright © 2013 gmb. All Rights Reserved.